Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden OXCOM

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Oxcom:

gevestigd aan de Reggesingel 10 te Rijssen, telefoonnummer 0548-5745340, KvK-nummer: 60206128. Oxcom vergelijkt op haar website serviceproducten  van diverse Serviceproviders alsmede bemiddelt Oxcom in de totstandkoming van koopovereenkomsten inzake serviceproducten tussen derde Serviceproviders en Consumenten, middels koop op afstand.

1.2 Oxcom Website:

www.helloworldglasvezel.nl, en gekoppelde affiliates

1.3 Consument:

de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de website van Oxcom om te komen tot een koopovereenkomst op afstand met een derde Serviceprovider.

1.4 Serviceprovider:

Leverancier van internet, telefoon, tv en overige datadiensten.

1.5 Overeenkomst:

de overeenkomst van dienstverlening, welke tot stand komt tussen Oxcom en de Consument, wanneer de Consument gebruik maakt van de website van Oxcom, waarbij Oxcom gebruik maakt van Techniek voor communicatie op afstand.

1.6 Techniek voor communicatie op afstand:

Een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een koopovereenkomst tussen derde Serviceproviders en de consument.

1.7 Koopovereenkomst:

De overeenkomst welke tussen de derde Serviceprovider en de Consument tot stand komt inzake de koop van een serviceproduct.

2. Toepasselijkheid

2.1:

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten die Oxcom aanbiedt aan de Consument. Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op elke offerte van, aanbieding door, bestelling bij een derde Serviceprovider, alsmede op elke Overeenkomst gesloten met Oxcom. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.2:

De door Oxcom in de uitvoering van de Overeenkomst ontvangen (persoons-) gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en zullen nimmer aan derden worden vertrekt. 

3. Totstandkoming van de koopovereenkomst

3.1:

Aanbiedingen en prijsopgaven van producten van derde Serviceproviders die op de Oxcom Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Aan een aanbieding kunnen geen rechten worden ontleend en Oxcom is niet aan enige aanbieding of prijsopgave gebonden. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Oxcom niet.

3.2:

Aanbiedingen door derde Serviceproviders zijn geldig zolang zij worden vermeld op de Oxcom Website en zolang de voorraad strekt. Indien aanbiedingen een beperkte geldigheidsduur hebben zal dit tevens uitdrukkelijk in het aanbod worden vermeld. In deze wijst Oxcom erop dat Oxcom afhankelijk is van de informatie van de derde Serviceproviders ten aanzien van de aanbiedingen en informatie inzake de serviceproducten. Oxcom zal zich tot het uiterste inspannen de aanbiedingen van de Serviceproviders bij te houden en te voorzien van de meest recente informatie van de Serviceproviders. 

3.3:

Consument kan zijn aanbod jegens de derde Serviceproviders doen door middel van het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Oxcom Website.

3.4:

De Koopovereenkomst tussen de Consument en de derde Serviceprovider komt tot stand zodra de derde Serviceprovider het door Consument elektronisch gedane aanbod aanvaardt, doordat de derde Serviceprovider een bevestigingsbericht(e-mail) zendt aan het opgegeven adres dan wel e-mailadres van Consument.

3.5:

Op de Koopovereenkomst tussen de derde Serviceprovider en de Consument zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de derde Serviceprovider.  Voordat de Koopovereenkomst tot stand komt, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Consument beschikbaar gesteld.

4. Prijzen en Betaling

4.1:

Prijzen en aanbiedingen van serviceproducten van de derde Serviceproviders  op de Oxcom Website worden uitgedrukt in euro’s. Tenzij anders aangegeven, zijn prijzen inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verpakkings-, verzend- en administratiekosten.

4.2:

Indien de prijs van de aanbieding en/of de omschrijving van het serviceproduct - zoals genoemd op de Oxcom Website en/of in het bevestigingsbericht (e-mail) - onjuist is of fouten bevat, zal Oxcom de derde Serviceprovider zo spoedig mogelijk in kennisstellen van de onjuistheden dan wel fouten. Deze onjuistheden en fouten zullen alsdan binnen een redelijke termijn worden gewijzigd dan wel gecorrigeerd. De derde Serviceprovider stelt Consument hiervan zo spoedig schriftelijk, per e-mail of telefonisch in kennis. In geval van een prijsverhoging heeft Consument het recht de Koop per aangetekende brief en/of per e-mail (info@helloworldglasvezel.nl) jegens de derde Serviceprovider te ontbinden. 

5. Verplichtingen Oxcom

5.1:

Oxcom verbindt zich jegens Consument de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht te nemen bij het omschrijven van:

-  het aanbod van de derde Serviceproviders;

-  de prijs inclusief belastingen;

- de wijze waarop de koopovereenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

-  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de Koopovereenkomst;

-  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel termijn voor het gestand doen van de prijs;

-  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

- indien de Koopovereenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de Consument is te raadplegen;

-  de wijze waarop de Consument voor het sluiten van de Koopovereenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de Koopovereenkomst tot stand komt.

- de minimale duur van de Koopovereenkomst op afstand in geval van een Koopovereenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van serviceproducten.

5.2:

Oxcom verbindt zich tevens jegens Consument op neutrale wijze de aanbiedingen van derde Serviceproviders met elkaar te vergelijken en duidelijk de verschillen tussen de diverse derde Serviceproviders weer te geven. 

6. Garantie

6.1: 

Oxcom spant zich tot het uiterste in dat haar informatie inzake de op haar webshop getoonde serviceproducten zoveel mogelijk correct is. 

6.2:

Indien de door Oxcom getoonde informatie op haar website niet correct is dient Consument dit Oxcom binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van de gekochte zaak schriftelijk of per e-mail (info@oxcom.nl) te informeren over de klachten daarover. Alsdan zal Oxcom ter optimalisering en kwaliteit van de website de nodige correcties doorvoeren.

6.3:

Indien het gekochte serviceproduct niet voldoet aan de kwaliteit, eisen en/of omschrijving zoals vermeld op de Oxcom Website dient Consument zich te wenden tot de derde Serviceprovider met wie de Koopovereenkomst is gesloten. De algemene voorwaarden van deze derde Serviceprovider zijn alsdan van toepassing, welke voorafgaande aan de totstandkoming van de Koopovereenkomst jegens de Consument van toepassing is verklaard alsmede door Consument nis geaccepteerd.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten van de Oxcom Website, berusten bij Oxcom. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Oxcom is het Consument niet toegestaan Oxcom’ intellectuele eigendomsrechten te gebruiken en/of uit te oefenen, dat in de ruimste zin van het woord (bijvoorbeeld door het kopiëren van afbeeldingen of teksten).

8. Aansprakelijkheid

8.1:

Hoewel Oxcom zeer zorgvuldig te werk gaat om de juistheid en volledigheid van de op de Oxcom Website verstrekte informatie (waaronder in elk geval begrepen prijzen, aanbiedingen, levertijden en productomschrijvingen van derde Serviceproviders) te waarborgen, aanvaardt Oxcom geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden in informatie op de Oxcom website. Oxcom behoudt zich het recht voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomenheden te allen tijde te corrigeren. In deze verwijst Oxcom naar artikel 4.2.

8.2:

Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Oxcom, aanvaardt Oxcom geen aansprakelijkheid voor (gevolg)schade die Consument lijdt als gevolg van vertraging(en) en/of niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld door een (tijdelijk) technisch probleem van de Oxcom Website en/of storingen in het elektronische betalingssysteem.

9. Overmacht

9.1:

Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst die niet aan Oxcom kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat de derde Serviceproviders Oxcom niet van correcte informatie voorzien, welke informatie door Oxcom wordt gebruikt voor de aanbiedingen vermeld op de website van Oxcom.  

9.2:

Ook in geval van overmacht is de aansprakelijkheid van OXCOM beperkt tot hetgeen is vermeld in artikel 8.2. Oxcom is ook in het kader van een overmachtsituatie nimmer aansprakelijk voor gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van Consument.

10. Gebruik gegevens consument

Consument geeft Oxcom op voorhand toestemming alle bij Oxcom van Consument bekende gegevens te gebruiken voor het toezenden van nieuwe aanbiedingen, nieuws alsmede informatie e.d.

11. Toepasselijk recht

11.1:

Op de rechtsverhouding tussen Consument en Oxcom is uitsluitend Nederlandse recht van toepassing.

12. Geschilbeslechting:

Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst tussen Consument en Oxcom mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Almelo.